PRAVILNIK O IZVAJANJU VADBE NA STRELIŠČIH, KI SO V UPRAVLJANJU LOKOSTRELSKEGA KLUBA »OREL«

 
Na podlagi določil sklepa zbora članov z dne 8.1.2010, se sprejme naslednji:

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejet pravilnik o zadrževanju, obnašanju in izvajanju vadbe na streliščih, ki so v upravljanju Lokostrelskega kluba OREL (v nadaljevanju pravilnik), velja za vsa strelišča, na katerih Lokostrelski klub OREL (v nadaljevanju klub) izvaja organizirano vadbo streljanja pod strokovnim vodstvom za vse svoje člane.

2. člen

Pravilnik morajo upoštevati vsi člani društva, ki izvajajo streljanje na streliščih v času organizirane vadbe pod vodstvom strokovnega kadra ali v času samostojne osebne vadbe na streliščih.

3. člen

Zaradi posebnosti in lege posameznega strelišča, je za vsako strelišče določen napisan streliščni red, v katerem so določena pravila, ki so zaradi specifičnosti primerna in veljajo le za posamično strelišče. V navedena posamična pravila sodijo določen urnik treningov za člane, uporaba ključev za zaprte prostore, vnos osebne in druge opreme in pot dostopa peš ali z vozili.

.

II. PRAVILA IN DOLŽNOSTI ČLANOV

4. člen

–  strelišča lahko uporabljajo samo člani društva,

–  dovoljena je tudi uporaba ostalim občanov, le ob pogoju, da oseba prikaže interes vključitve v članstvo društva ali z namenom predstavitve lokostrelske panoge posameznikom, organiziranim skupinam ali na različnih javnih prireditvah. V danem primeru je na strelišču obvezno prisoten, kateri od registriranih vaditeljev lokostrelstva ali predsednik društva,

– novi bodoči člani imajo dva treninga zastonj, na tretjem treningu se položi kavcija

40 EUR,kavcija se obravnava kot članarina, ko se novi član včlani v klub (zbor članov jan. 2010)

–  strelišča se uporablja samo v času, ki je določen v urniku uporabe posameznega strelišča,

–  mladoletni člani društva, smejo strelišče uporabljati samo pod neposrednim nadzorom in vodenjem strokovnega vaditelja ali starejšega člana društva,

–  na strelišču se obvezno upoštevajo varnostni ukrepi za zagotovitev varnega streljanja, katere zagotavljajo prisotni vaditelji, v primeru njihove odsotnosti pa ostali polnoletni člani društva,

–  prav tako je potrebno upoštevati varnost ostalih morebitnih obiskovalcev, gledalcev ali naključnih sprehajalcev, ki se v naveden času zadržujejo v smeri ali bližini streljanja in se v danem primeru streljanje takoj prekine,

–  za lokostrelsko opremo, ki je v lasti društva, odgovarjajo vsi člani društva, ki jo uporabljajo, če pa opremo uporabljajo mladoletni člani društva, pa za njo odgovarja gospodar društva, ki opremo izposodi in razloži ravnanje, pravila uporabe in morebitno odškodninsko odgovornost. Za izposojo se članom in bodočim članom zaračuna izposojnina, ki se določi s sklepom na zboru članov.

–  za lokostrelsko opremo, ki je v osebni lasti posameznikov, odgovarja vsak član zase,

–  pri prihodu in odhodu na/iz strelišča se pri prenosu lokostrelske opreme obvezno upoštevajo določila Zakona o orožju,

–  če je hkrati na strelišču več lokostrelcev hkrati, praviloma uporabljajo za streljanje  isto strelno linijo

–  glede na razpoložljive tarče in druge pogoje, lahko na eno tarčo strelja toliko lokostrelcev, kolikor jih ob normalni medsebojni razdalji, lahko stoji v določenem pasu strelne širine, potrebne za eno tarčo,

–  v kolikor je strelcev več, se oblikujejo skupine, ki se izmenjujejo pri streljanju,

–  čakajoči lokostrelci, ki ne streljajo, se zadržujejo za strelno linijo, na za to določenem prostoru in pri tem s svojim ravnanjem ne motijo ostalih v času streljanja,

–  v kolikor kateri izmed slušateljev na organizirani vadbi streljanja, ki je vodena s strani strokovnega vaditelja, krši mir in s svojim dejanjem moti ali ogroža ostale prisotne in s svojim ravnanjem ne preneha kljub večkratnem opozarjanju, ga lahko prisotni vaditelj napoti iz strelišča in mu za tisti dan treninga prepove streljanje,

–  uporaba strelišča in zadrževanje v prostoru, v času izvajanja organizirane vadbe streljanja pod vodstvom vaditeljev, kakor tudi v času izvajanja streljanja ostalih članov, izven časa organizirane vadbe, je prepovedano zadrževanje oseb, ki kažejo očitne znake opitosti ali osebe, ki so očitno pod vplivom prepovedanih snovi in substanc, prepovedanih z zakonom in navedenih v uredbah.

 

III. ODGOVORNOST ČLANOV

5. člen

Za skrbnike strelišč so določeni člani društva – gospodarji, kateri so tudi dolžni preverjati izvajanje pravil, navedenih v prejšnjem členu tega pravilnika. V kolikor je ugotovljena kršitev ima gospodar pravico prekiniti streljanje ali pa celo strelišče zapreti. To isto pravico in dolžnost imajo tudi člani predsedstva kluba.

6. člen

V kolikor se s strani istega uporabnika kršitve ponavljajo ali so ugotovljene hujše kršitve (namerna poškodba streliščnega inventarja, tuje lastnine in ponavljajoče kršitve navedene v 4. členu tega pravilnika), se posameznemu uporabniku lahko prepove uporaba strelišča..

7. člen

Prepoved izreče predsedstvo kluba. Predsednik lahko na priporočilo članov predsedstva ali gospodarjev izreče prepoved nemudoma, kadar je potrebna takojšnja reakcija. Sklep o odstranitvi strelca in ostalih ukrepih se sprejme naknadno.

8. člen

Neupoštevanje določil pravilnika, se štejejo tudi za kršitve določil statuta društva in se lahko zoper določenega člana društva, na podlagi določil statuta poda predlog za disciplinski postopek.

Vsi člani kluba so dolžni poznati pravilnike in hišni oz. streliščni red. Pravilniki se skozi čas dopolnjujejo in spreminjajo, zato morajo člani skrbno spremljati in upoštevati napisana pravila. Pravilnik je članom dostopen na oglasni deski in na spletni strani kluba, ko bo ta vspostavljena.

V Kočevju 25. 2. 2010

Albin Likar – predsednik društva

 

HIŠNI oz. STRELIŠČNI RED V DVORANI (Ljubljanska cesta)

Navedeni hišni oz. streliščni red je priloga pravilnika o izvajanju vadbe na streliščih, ki so v upravljanju Lokostrelskega kluba OREL.

SEZNAM TRENINGOV (ČASOVNICA):

DAN KATEGORIJA TRENING

torek Vse kategorije razen samostrela 19:00 – 21:00

četrtek Vse kategorije razen samostrela 19:00 – 21:00

 

*Ura z vaditeljem za člane je vsak četrtek od 19:00 – 20:00

V ostalih časovnih terminih, lahko strelišče uporabljajo člani-tekmovalci, za potrebe lastne vadbe.

Ključe od strelišča so zadolžili naslednji člani:

Ime in priimek Telefon

Likar Albin 031 285 723

Marinč Janez 041 762 547

Balaban Dejan 041 249 598

Colnar Andrej 051 384 579

Hren Rajko 051 817 042

Kravanja Ljubo 041 240 068

 

Za uporabo strelišča, izven urnika treningov, se je potrebno dogovoriti z enim od zgoraj naštetih članov.

Člani, ki vstopajo v dvorano svojo prisotnost in morebitna opažanja sprememb na strelišču in na opremi vpisujejo v temu namenjeno knjigo. Ob odhodu je vsak uporabnik dolžan pregledati stanje strelišča, izklopiti vse porabnike energije, vpisati čas odhoda in za seboj zakleniti vsa vrata.

 

OSTALA DOLOČILA STRELIŠČNEGA REDA ZA DVORANO

1.    Vhod v stavbo, čez žičnato ograjo mimo servisne delavnice mora biti vedno zaprt in zaklenjen. Kdorkoli uporabi ta vhod, mora poskrbeti, da oboja vrata po uporabi zaklene.

2.    Na strelišču lahko strelja hkrati toliko lokostrelcev, da je med njimi razdalja vsaj 80 cm. Lokostrelci med streljanjem uporabljajo le isto strelno linijo

3.    V kolikor je strelcev več, se oblikujejo skupine, ki se izmenjujejo pri streljanju.

4.    Po končanem treningu se vsa lokostrelska oprema, ki je v lasti društva shrani v omaro, katero se zaklene.

5.    Ker je dvorana športni objekt, se v prostorih dvorane ne kadi.

6.    V dvorani je dovoljeno streljanje le z orožji z tetivo. Strelci s samostreli trenirajo izven urnika uradnih treningov.

Albin Likar – predsednik društva

 

STRELIŠČNI RED NA STRELIŠČU V NOVIH LAZIH

Navedeni hišni oz. streliščni red je priloga pravilnika o izvajanju vadbe na streliščih, ki so v upravljanju Lokostrelskega kluba OREL.

SEZNAM TRENINGOV (ČASOVNICA):

DAN KATEGORIJA TRENING

torek Vse kategorije razen samostrela 19:00 – 21:00

četrtek Vse kategorije razen samostrela 19:00 – 21:00

 

*Ura z vaditeljem za člane je vsak četrtek od 19:00 – 20:00

V ostalih časovnih terminih, lahko strelišče uporabljajo člani-tekmovalci, za potrebe lastne vadbe.

Ključe od skladišča opreme in orodja imajo naslednji člani:

Ime in priimek Telefon

Likar Albin 031 285 723

Marinč Janez 041 762 547

Hren Rajko 051 817 042

Kravanja Ljubo 041 240 068

Za uporabo opreme, izven urnika treningov, se je potrebno dogovoriti z enim od zgoraj naštetih članov.

Člani, ki vstopajo na strelišče,  svojo prisotnost in morebitna opažanja sprememb na strelišču in na opremi vpisujejo v temu namenjeno knjigo. Ob odhodu je vsak uporabnik dolžan pregledati stanje strelišča, vpisati čas odhoda in za seboj zapreti vsa vrata oz. rampe.

 

OSTALA DOLOČILA STRELIŠČNEGA REDA ZA 2-D STRELIŠČE

1.    Dovoz do strelišča je urejen mimo letališča LK Kočevje. Rampo, ki je na začetku dovoza mora zadnji uporabnik strelišča za seboj zapreti in zapahniti

2.    Člani uporabljamo parkirne prostore, ki so bližji našemu strelišču. Nikakor ne parkiramo poleg ograje letališča ali pred dostopnimi vrati.

3.    Za opremo in objekte na strelišču sta odgovorna imenovana gospodarja. Odgovornost se nanaša na hrambo orodja in opreme ,inventuro in poročanje o potrebnih delovnih akcijah in popravilih tarč in poti in za izposojo lokostrelske opreme.

4.    Po končanem treningu se vsa lokostrelska in ostala oprema, ki je v lasti društva shrani v poseben prostor, kateri se zaklene.

5.    Na strelišču je dovoljeno streljanje le z orožji z tetivo. Strelci s samostreli trenirajo izven urnika uradnih treningov.

6.    V času streljanja je potrebno biti pozoren na morebitno zadrževanje ostalih sprehajalcev v neposredni okolici strelišča. Če so v okolici sprehajalci je potrebno takoj prekiniti z streljanjem in počakati, da se sprehajalci umaknejo.

7.    V primeru, da pride v času treninga pred strelce gozdna žival, je prepovedano vsako merjenje in streljanje z lokom proti tej živali.

Albin Likar – predsednik društva