OPIS DRUŠTVA

I. TEMELJNA NAČELA

1. člen

LOKOSTRELSKI KLUB OREL je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju lokostrelstva, strelstva, športa, rekreacije, izobraževanja, kulture, medsebojnih odnosov, sožitja z naravo ter z njimi povezano turistično ponudbo in tako prispevajo k bogatenju navedenih športnih, kulturnih in družabnih dejavnosti v ožjem in širšem okolju.

2. člen

Ime društva je: LOKOSTRELSKI KLUB OREL (v nadaljnjem besedilu društvo), ki ima svoj sedež v Kočevski reki na naslovu: Kočevska reka 7,  1338 Kočevska reka

3. člen

Društvo ima svoj žig, ki je pravokotne oblike, na levi strani žiga je napis »OREL« lokostrelski klub, v spodnjem delu žiga je izpisan sedež kluba. Na desni strani žiga je v negativu upodobljena puščica v navpični smeri.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga na zboru članov izvoljeni predsednik, v  njegovi odsotnosti oz. nezmožnosti opravljanja svoje funkcije pa podpredsednik.

5. člen

Društvo deluje javno, za kar je odgovoren predsednik društva, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom društva.

Javnost dela društva se zagotavlja:

–  s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva;

–  preko društvenega glasila;

–  preko javnih medijev.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da organizira javne seje organov  društva, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, ter da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij ter predstavnike medijev.

II. NAMEN IN NALOGE

6. člen

Osnovni namen društva je ohranjanje, razvijanje in propagiranje vrednot s področja lokostrelstva, strelstva, športa, rekreacije, izobraževanja, kulture, medsebojnih odnosov, sožitja z naravo ter z njimi povezano turistično ponudbo in tako prispevati k bogatenju navedenih športnih, kulturnih in družabnih dejavnosti v ožjem in širšem okolju.

Osnovna dejavnost je lokostrelstvo.

Društvo lahko izvršuje naloge in poslanstvo preko različnih interesnih sekcij. Posamezne sekcije lahko sodelujejo z drugimi društvi v občini in izven nje. Posamezna sekcija lahko za določen čas s soglasjem predsednika društva postane tudi podružnica katerega drugega društva ali kluba iz domače ali druge občine. Pravila in način vodenja posameznih sekcij določa predsedstvo. Pravila in naloge sekcij morajo biti v skladu s statutom društva. Posamezne sekcije lahko vodi tudi predsednik društva.

7. člen

Osnovni namen iz 6. člena Statuta društvo uresničuje z:

–  zagotavljanjem pogojev za izvajanje osnovnih dejavnosti;

–  organizacijo športnih prireditev in turistične ponudbe;

–  izvajanjem izobraževalnih in vzgojnih programov;

–  izdajanjem publikacij, ki so v zvezi z delom društva;

–  sodelovanjem s sorodnimi organizacijami doma in v tujini;

–  podeljevanjem priznanj za dosežke na posameznem področju delovanja;

–  obveščanjem javnosti o svojem delu;

–  povezovanjem društva v slovensko lokostrelsko zvezo in ostale mednarodne zveze;

–  udeležbo na tekmovanjih, razstavah, revijah, kolonijah, taborih in ostalih srečanjih tako doma kot izven meja Slovenije;

–  podeljevanjem priznanj in nagrad za dosežke na posameznem področju delovanja;

–  ukvarjanjem s pridobitno dejavnostjo in sicer: prodajo publikacij in drugih izdelkov, ki so v zvezi z delom društva, vstopninami, zaračunavanjem storitev na področju izobraževanja in turistične ponudbe, izposojanjem opreme, gostinskimi storitvami v okviru prireditev (za svoje člane, darovalce, navdušence in podporne člane), organizacijo srečelovov in tombol (skladno z določili Zakona o igrah na srečo za izvajanje osnovne dejavnosti društva).

Društvo lahko ima svoje klubske prostore. V prostore društva lahko vstopajo samo člani, opredeljeni s tem statutom. Društvo organizira  dneve odprtih vrat, ko lahko vstopajo v prostore društva tudi nečlani, ki se ob druženju s člani seznanjajo z dejavnostjo društva.

Delo članov v zvezi z dejavnostjo društva predstavlja prostovoljni prispevek članstva. Predsedstvo lahko odloča dvakrat v letu o nagradah posameznim članom, ki so se izkazali z delom v društvu.

III. ČLANSTVO

8. člen

Vsakdo, ki sprejema statut društva, podpiše pristopno izjavo predsedstvu društva in izpolnjuje ostale pogoje, lahko postane član društva. Člani društva so lahko osebe mlajše od 15 let.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član društva lahko postane tudi tujec, če izkaže, da ima odobreno dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

9. člen

Članstvo v društvu preneha:

–  s prostovoljnim izstopom;

–  z izključitvijo na podlagi odločitve častnega razsodišča

–  s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana iz članstva društva črta predsedstvo. O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče.

10. člen

Pravice in dolžnosti članov društva so:

–  da volijo in so izvoljeni v organe društva;

–  da sodelujejo pri delu organov društva;

–  da spoštujejo statut društva ter odločbe in sklepe organov društva;

–  da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega

programa društva;

–  da se udeležujejo tekmovanj, prireditev in akcij, ki jih organizira društvo in se udeležujejo nastopov,  gostovanj in tekmovanj izven domačega kraja.

–  da se izpopolnjujejo v lokostrelstvu, strelstvu, športu, rekreaciji, se izobražujejo, gojijo in ohranjajo kulturo športa in kraja, skrbijo za sožitje z naravo ter sorodnimi vrednotami in z njimi povezano turistično ponudbo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane;

–  da redno plačujejo članarino in si tudi sicer prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva ter sprejemajo vsakoletni zaključni račun društva;

–  da skrbijo za objekte in sredstva društva, s katerimi razpolaga društvo;

–  da predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja kateregakoli organa društva.

11. člen

Društvo ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.

Naziv častnega člana lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področjih delovanja društva.

Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog predsedstva. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.

12. člen

Društvo ima lahko tudi darovalce (donatorje) in podpornike (sponzorje). Darovalci in podporniki so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, finančno ali kako drugače pomagajo. Darovalci in podporniki lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja, če niso člani društva.

IV. ORGANI DRUŠTVA

13. člen

Organi društva so:

1. Zbor članov;

2. Predsedstvo društva;

1. Zbor članov

14. člen

Najvišji organ društva je zbor članov društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Pristojnosti zbora članov so:

– sprejema statut društva in druge potrebne akte;

– voli in razrešuje organe društva;

– voli in razrešuje predsednika, podpredsednik, blagajnika in tajnika društva;

– sprejema program društva ter finančno poročilo in finančni načrt;

– vrši nadzor nad finančnim poslovanjem društva;

– ustanavlja komisije in druga delovna telesa ter imenuje njihove predsednike;

– odloča o prenehanju delovanja društva;

– odloča o nakupu in prodaji nepremičnega in premičnega premoženja društva;

– imenuje častne člane društva;

– odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva in drugih organov društva

– odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;

– dokončno odloča o izključitvi člana iz društva – druga stopnja;

– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani v skladu z namenom in cilji društva.

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani predsedstvu najmanj osem (8) dni pred sklicem občnega zbora.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči zboru članov in zapisnikar .

15. člen

Zbor članov je lahko reden in izreden. Redni zbor članov sklicuje predsedstvo enkrat letno. Zbor članov vsake štiri (4) leta voli svoje organe ter: predsednika, podpredsednika, blagajnika in tajnika društva.

Izredni zbor članov se skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva.

Predsedstvo je dolžno sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku trideset (30) dni potem, ko je prejel tako zahtevo. Če predsedstvo izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

16. člen

O sklicu zbora članov in o predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj sedem (7) dni pred sklicem. Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica (1/2) članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 10 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če so prisotni najmanj 3 člani. Veljavne sklepe sprejema zbor članov z večino  glasov prisotnih.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne, člani pa se lahko na zboru članov odločijo za javne volitve.

2.   Predsedstvo

17. člen

Predsedstvo je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med štirimi zbori članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno zboru članov. Predsedstvo šteje tri (3) člane; sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, in tajnik. Predsedstvo se sestaja kadar je potrebno, vendar najmanj dvakrat letno. Predsedstvo je sklepčno, če so na seji navzoči vsi člani; veljavne sklepe sprejema z večina glasov prisotnih.

Člane predsedstva izvoli zbor članov društva za dobo štirih (4) let. Člani predsedstva so po svoji funkciji lahko tudi: blagajnik, ter mentorji posameznih skupin če je potrebeno zaradi določene problematike predsedstvo razširiti. Predsedstvo sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika društva.

18. člen

Dela in naloge predsedstva:

– skrbi za uresničevanje programov dela društva;

– sklicuje zbor članov društva ter pripravi potrebno gradivo;

– vodi posle, ki zadevajo evidenco članov;

– skrbi za finančno-materialno poslovanje društva;

– upravlja s premoženjem društva;

– pripravlja predloge in spremembe aktov društva;

– pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa;

– ustanavlja in ukinja komisije društva, določa naloge njihovih članov ter imenuje predsednike komisij;

– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, ki mu jih dodatno naloži zbor članov.

– vodi disciplinski postopek na prvi stopnji.

Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi predsedstvo.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava predsedstvo so naslednje:

kršitve določb statuta,

nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

ne izvrševanje sklepov organov društva,

dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku  izreče predsedstvo so:

opomin,

javni opomin,

izključitev.

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda  vsak član kluba. Predlog mora biti pisni in utemeljen. Disciplinski postopek se začne s sklepom predsedstva.

Predsedstvo skliče obravnavo, na kateri mora biti prisoten predlagatelj in član, zoper katerega je sprožen postopek. Po obravnavi predsedstvo izreče ukrep s sklepom. Zoper sklep, ki ga izda predsedstvo,  ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ.

19. člen

2.1 Predsednik

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Predsednika voli zbor članov za obdobje štirih (4) let. Predsednik predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom v RS; za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedstvu društva.

20. člen

2.2   Podpredsednik

Podpredsednik društva nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti oz. nezmožnosti opravljanja svoje funkcije. Podpredsednika voli zbor članov za obdobje štirih (4) let; za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedstvu društva.

21. člen

2.3 Blagajnik

Blagajnik skrbi za materialno in finančno poslovanje društva ter opravlja opravila, ki so s tem povezana. Blagajnika voli zbor članov za obdobje štirih (4) let; za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedstvu društva.

22. člen

2.3 Tajnik

Tajnik skrbi za opravljanje strokovno – tehničnega in administrativnega dela ter skrbi za koordinacijo med organi društva. Tajnika voli zbor članov za obdobje štirih (4) let; za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedstvu društva.

V. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

23. člen

Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem upravlja društvo, o nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča zbor članov društva.

24. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme zbor članov društva. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

25. člen

Odredbe za upravljanje s sredstvi društva, finančne in materialne listine podpisujeta tajnik ter predsednik društva.

26. člen

Dohodku društva so:

– sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik;

– sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih;

– sredstva, pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti;

– darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in darovalcev;

– dohodki iz pridobitne dejavnosti;

– drugi prihodki.

27. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društvo ter z veljavnimi predpisi s tega področja. S posameznimi darovalci, podporniki lahko predsedstvo in v njegovem imenu predsednik društva sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih. V skladu z 12. členom tega statuta, darovalci in podporniki lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja, če niso člani društva.

28. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko poslovnega računa, odprtega pri izbrani banki. Društvo mora voditi poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva.

29. člen

Finančno in materialno poslovanje je javno in se vodi v skladu z računovodskimi standardi za društvo.

Nadzor nad finančnim poslovanjem društva je v pristojnosti zbora članov društva.

30. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno – materialno dokumentacijo in poslovanja društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli ali najame finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

VI. KONČNE DOLOČBE

31. člen

Društvo preneha s svojim delom:

– po volji članov in sicer s sprejetjem sklepa o prenehanju delovanja, ki ga sprejeme zbor članov. Sklep je sprejet po odločitvi zbora članov, ko za sklep glasuje 2/3 prisotnih članov;

– po samem Zakonu o društvih.

Če društvo preneha z delovanjem, se njegovo premoženje prenese na lokalno skupnost – Občino Kočevje; o drugačni odločitvi se odloči na zboru članov.

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

32. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme zbor članov društva. Uporabljati se začne z dnem, ko pristojni upravni organ pisno sporoči, da je statut v skladu z Zakonom o društvih.

V Kočevju, 2.7. 2007

Predsednik

Lokostrelskega kluba  OREL

Albin Likar