ČLANSTVO IN UPRAVNI ODBOR

Organi društva so:

1. Zbor članov;

2. Predsedstvo društva;

 

1. Zbor članov

14. člen

Najvišji organ društva je zbor članov društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Pristojnosti zbora članov so:

– sprejema statut društva in druge potrebne akte;

– voli in razrešuje organe društva;

– voli in razrešuje predsednika, podpredsednik, blagajnika in tajnika društva;

– sprejema program društva ter finančno poročilo in finančni načrt;

– vrši nadzor nad finančnim poslovanjem društva;

– ustanavlja komisije in druga delovna telesa ter imenuje njihove predsednike;

– odloča o prenehanju delovanja društva;

– odloča o nakupu in prodaji nepremičnega in premičnega premoženja društva;

– imenuje častne člane društva;

– odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva in drugih organov društva

– odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;

– dokončno odloča o izključitvi člana iz društva – druga stopnja;

– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani v skladu z namenom in cilji društva.

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani predsedstvu najmanj osem (8) dni pred sklicem občnega zbora.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči zboru članov in zapisnikar .

15. člen

Zbor članov je lahko reden in izreden. Redni zbor članov sklicuje predsedstvo enkrat letno. Zbor članov vsake štiri (4) leta voli svoje organe ter: predsednika, podpredsednika, blagajnika in tajnika društva.

Izredni zbor članov se skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva.

Predsedstvo je dolžno sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku trideset (30) dni potem, ko je prejel tako zahtevo. Če predsedstvo izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

16. člen

O sklicu zbora članov in o predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj sedem (7) dni pred sklicem. Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica (1/2) članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 10 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če so prisotni najmanj 3 člani. Veljavne sklepe sprejema zbor članov z večino glasov prisotnih.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne, člani pa se lahko na zboru članov odločijo za javne volitve.

 

2. Predsedstvo

17. člen

Predsedstvo je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med štirimi zbori članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno zboru članov. Predsedstvo šteje tri (3) člane; sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, in tajnik. Predsedstvo se sestaja kadar je potrebno, vendar najmanj dvakrat letno. Predsedstvo je sklepčno, če so na seji navzoči vsi člani; veljavne sklepe sprejema z večina glasov prisotnih.

Člane predsedstva izvoli zbor članov društva za dobo štirih (4) let. Člani predsedstva so po svoji funkciji lahko tudi: blagajnik, ter mentorji posameznih skupin če je potrebeno zaradi določene problematike predsedstvo razširiti. Predsedstvo sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika društva.

18. člen

Dela in naloge predsedstva:

– skrbi za uresničevanje programov dela društva;

– sklicuje zbor članov društva ter pripravi potrebno gradivo;

– vodi posle, ki zadevajo evidenco članov;

– skrbi za finančno-materialno poslovanje društva;

– upravlja s premoženjem društva;

– pripravlja predloge in spremembe aktov društva;

– pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa;

– ustanavlja in ukinja komisije društva, določa naloge njihovih članov ter imenuje predsednike komisij;

– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, ki mu jih dodatno naloži zbor članov.

– vodi disciplinski postopek na prvi stopnji.

Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi predsedstvo.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava predsedstvo so naslednje:

kršitve določb statuta,

nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

ne izvrševanje sklepov organov društva,

dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče predsedstvo so:

opomin,

javni opomin,

izključitev.

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda vsak član kluba. Predlog mora biti pisni in utemeljen. Disciplinski postopek se začne s sklepom predsedstva.

Predsedstvo skliče obravnavo, na kateri mora biti prisoten predlagatelj in član, zoper katerega je sprožen postopek. Po obravnavi predsedstvo izreče ukrep s sklepom. Zoper sklep, ki ga izda predsedstvo, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ.

19. člen

2.1 Predsednik

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Predsednika voli zbor članov za obdobje štirih (4) let. Predsednik predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom v RS; za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedstvu društva.

20. člen

2.2 Podpredsednik

Podpredsednik društva nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti oz. nezmožnosti opravljanja svoje funkcije. Podpredsednika voli zbor članov za obdobje štirih (4) let; za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedstvu društva.

21. člen

2.3 Blagajnik

Blagajnik skrbi za materialno in finančno poslovanje društva ter opravlja opravila, ki so s tem povezana. Blagajnika voli zbor članov za obdobje štirih (4) let; za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedstvu društva.

22. člen

2.3 Tajnik

Tajnik skrbi za opravljanje strokovno – tehničnega in administrativnega dela ter skrbi za koordinacijo med organi društva. Tajnika voli zbor članov za obdobje štirih (4) let; za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedstvu društva.